Εκπαίδευση με θέμα τη βιωσιμότητα
+
Συναντήσεις διαβούλευσης με φορείς λήψης αποφάσεων
+
Δημόσια Διαβούλευση
+
Τοπικά εργαστήρια συνηγορίας (advocacy) και άσκησης πίεσης (lobbying)
+
International Youth Networking Event
+
EMYS Manifesto
+