Οι Εταίροι
🫱‍🫲

Οι Εταίροι

Το YEU είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Λευκωσία στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό να υπερασπιστεί τους νέους που υψώνουν τη φωνή τους στην κοινωνία. Η αποστολή του YEU Cyprus είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να γίνουν κοινωνικοί φορείς σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσα από μια συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς πορεία δράσης. Επικεντρώνεται στη δημιουργία συνεργειών για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε σημαντικά κοινωνικά θέματα, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και την προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης.
 
notion image

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS - COMCY

Το Centre for Competence Development Cyprus-COMCY ιδρύθηκε το 2014 στη Λευκωσία, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλών. Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε τις κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες διαφόρων ομάδων-στόχων της κοινωνίας (άτομα- εμπειρογνώμονες και ωφελούμενοι και οργανισμοί) μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων και μεθόδων.
Οι κύριες πτυχές και η εμπειρογνωμοσύνη της COMCY είναι οι εξής:
 • Προηγούμενη εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο),
 • Εμπειρογνωμοσύνη στους απαιτούμενους τομείς και επίπεδο ικανοτήτων σε αυτούς,
 • Πρόσβαση στις άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχους, καθώς διαθέτει ένα καθιερωμένο δίκτυο μεταξύ των εμπειρογνωμόνων.
 
Η αποστολή του P.O.D. Association είναι να οργανώνει δράσεις προώθησης, υποστήριξης, εθελοντισμού, συμμετοχής κ.λπ. που είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και τα παραδείγματα καλών πρακτικών παγκοσμίως στους ακόλουθους τομείς:
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Υγεία, αθλητισμός, επιστήμη, τέχνες, παραδόσεις, πολιτισμός και διατήρηση μνημείων εθνικής κληρονομιάς.
 • Περιβάλλον και προστασία της φύσης, γεωργία και τουρισμός.
 • Οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη.
 • Δημόσια έργα και υποδομές.
 • Βοήθεια και συμβουλευτική σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
 • Εκπαίδευση των νέων.
 • Δυναμοποίηση της κοινότητας.
Tο P.O.D. Association εργάζεται στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του 3ου τομέα, κυρίως αυτού που απευθύνεται σε νέους και ενήλικες, σε διάφορα επίπεδα, για τα οποία χρησιμοποιούμε τη μη τυπική εκπαίδευση.
 
Η GLOBAL 2000 είναι μια ανεξάρτητη αυστριακή περιβαλλοντική οργάνωση και μέλος των Φίλων της Γης, του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η GLOBAL 2000 ιδρύθηκε το 1982 και από τότε δημιουργεί δημόσια πίεση μέσω της άσκησης πίεσης, του ακτιβισμού, της εκπαίδευσης και της δημοσιοποίησης πληροφοριών. Τα προγράμματά μας θέτουν θετικά παραδείγματα οικολογικών λύσεων για τους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων, την οικονομία και τους πολίτες.
 
Το Centre for Capacity Building & Empowerment (CCBE) είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με επίκεντρο τη νεολαία, ειδικά με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Συνεργάζεται κυρίως με νέους, αλλά και με εργαζόμενους στη νεολαία, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Τα μέλη της έχουν συμμετάσχει και οργανώσει διάφορες ανταλλαγές νέων, κύκλους μελέτης, διαπολιτισμικές συναντήσεις εργαστήρια, σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την ισότητα, τον αντίκτυπο των μέσων ενημέρωσης, την καινοτομία, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κινητικότητα και τη μετανάστευση, την προστασία του περιβάλλοντος και συναφή θέματα.
Το CCBE έχει συνεργαστεί με οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη και εργάζεται για την επέκταση των δεσμών με οργανώσεις εκτός Ευρώπης. Οι κύριες πηγές συνεργασίας του είναι με το MUCF, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Erasmus+, το NBV Studieförbundet, τον Δήμο Malmö, την ABF Malmö κ.λπ.
Κυριότερες συνεργασίες: Οι κυριότερες συνεργασίες είναι οι εξής: Η εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οικονομίας:
 • Malmö Ideella Paraply organisationen: συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη του EuroDesk στο Malmö σε συνεργασία με το CCBE στις εγκαταστάσεις του.
 • NBV Malmö: Υποστήριξη της δημιουργίας και χρηματοδότησης των κύκλων μελέτης μας
 • Kompetence Centrum Malmö: συνεργασία για την ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και τη διάδοση πληροφοριών.
 
Το Youth Can είναι μια ένωση που ιδρύθηκε από τους νέους για τους νέους στις 28 Μαΐου 2009. Υπάρχουμε για να γίνουν οι νέοι ενεργά, ανεξάρτητα, ικανά και αποφασιστικά άτομα που πιστεύουν ότι ΜΠΟΡΟΥΝ να εργαστούν ή να συμμετέχουν από κοινού και να γίνουν αντιληπτοί στην κοινωνία και τις αλλαγές της. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν στις κοινότητες μέσω της νεολαίας και του κοινωνικού ακτιβισμού ως ισχυρά εργαλεία για την κοινωνική αλλαγή και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους στην κοινότητα.