Проектот EMYS

notion image
EMYS (Engaging Marginalized Youth for Sustainability) е двегодишен проект кој има за цел да ја поттикне мотивацијата и да го подобри капацитетот на младите луѓе да преземаат активности и да имплементираат иницијативи на локално, регионално, национално и европско ниво. Со тоа, младите луѓе ќе станат креатори на промени опремени да се залагаат и да се справат со предизвиците со кои се соочуваат во нивните заедници, но и на европско ниво.
Истражувањата покажаа дека има големо намалување на граѓанскиот простор, младите постојано се недоволно застапени, маргинализирани и имаат ограничен пристап до граѓански простор (Deželan, Yurttagüler 2021). Ковид-19 дополнително ги влоши веќе постоечките нееднаквости со кои се соочуваат младите, а особено ранливите и ризични млади луѓе. Неодамнешната студија на EYF „Заштита на граѓанскиот простор за младите луѓе во Европа“ соодветно забележа дека ¼ од младинските организации не биле целосно способни да се вклучат во активности за застапување и доживеале барем некои тешкотии во учеството во процесите на размислување и донесување одлуки за време на пандемијата .
Учеството на младите е суштински дел од граѓанското општество и личниот, политички развој, на национално и на ниво на ЕУ. Како што е наведено во Договорот на Европската унија и е еден од столбовите на Стратегијата за млади на ЕУ (2019-2027), основно човеково право е на младите да им се слушне гласот, да влијаат и да одлучуваат за прашања што ги засегаат.
EMYS има за цел да го постигне тоа преку прекуграничната обука за одржливост, пакетот алатки со материјалот за обука, Локалните групи за застапување кои ќе се креираат и обучуваат на национално ниво, јавните дебати, состаноците за консултации со носителите на одлуки и настанот за младинско вмрежување, кој ќе заврши со создавањето на EMYS Network Manifest.
Цели
  • Креирајте мрежи и коалиции меѓу младинските организации, младите луѓе и активистите во младинските движења низ ЕУ
  • Поттикнување и развивање на зголемени можности за младите луѓе, со поддршка во креирањето на грасрут иницијативи и проекти предводени од младите
  • Зајакнување на маргинализираните млади и недоволно застапени млади и подобрување на нивните капацитети да станат информирани носители на одлуки и носителите на промени во нивните заедници
  • Подигнете ја потребата за свест дека само преку транскултурна соработка би можеле да обезбедиме решение за глобалната криза на климатските промени
  • Истражувајте и развивајте методи и техники на NFE
  • Негувајте компетенции за лобирање и застапување кај младите луѓе
  • Подобрување на меѓусекторските иновации и соработката со младите луѓе
EMYS ќе ангажира млади луѓе на возраст од 18 до 35 години, со фокус на маргинализираните групи кои доживуваат социјална, политичка и економска дискриминација и исклученост. Други целни групи вклучуваат младински амбасадори, младински работници, младински организации/совети/центри и движења на младинските заедници, носителите на политики/одлуки и јавни организации.