EMYS-projektet

notion image
EMYS (Engagement Marginalized Youth for Sustainability) är ett tvåårigt projekt som syftar till att trigga motivationen och öka ungdomarnas förmåga att vidta åtgärder och genomföra initiativ på lokala, regionala, nationella och europeiska
nivå. Genom att göra det kommer unga människor att bli förändringsskapare utrustade för att förespråka och hantera de utmaningar de står inför i sina samhällen men också på europeisk nivå.
Forskning har visat att det finns en stor krympning i det civila rummet, ungdomar är ständigt underrepresenterade, marginaliserade och har begränsad tillgång till att nå medborgerliga rum (Deželan, Yurttagüler 2021). Covid-19 har ytterligare förvärrat redan existerande ojämlikheter som ungdomar och i synnerhet utsatta och utsatta ungdomar står inför. Ny EYF-studie "Safeguarding Civic Space for Young People in Europe" noterade vederbörligen att ¼ av ungdomsorganisationerna inte var fullt kapabla att engagera sig i opinionsbildningsaktiviteter och upplevde åtminstone vissa svårigheter med att delta i processerna för överläggningar och beslutsfattande under pandemin .
Ungdoms deltagande är en väsentlig del av det civila samhället och personlig, politisk utveckling, på nationell nivå och EU-nivå. Som det står i EU-fördraget och är en av pelarna i EU:s ungdomsstrategi (2019-2027) är det en grundläggande mänsklig rättighet för unga att få sin röst hörd, påverka och besluta i frågor som berör dem.
EMYS strävar efter att uppnå detta genom den gränsöverskridande hållbarhetsutbildningen, verktygslådan med utbildningsmaterialet, de lokala påverkansgrupperna som kommer att skapas och utbildas på nationell nivå, de offentliga debatterna, samrådsmöten med beslutsfattare och evenemanget Youth Networking, som kommer att avslutas med skapandet av EMYS nätverksmanifest.
Mål
  • Skapa nätverk och koalitioner bland ungdomsorganisationer, ungdomar och aktivister i ungdomsrörelser över hela EU
  • Främja och utveckla ökade möjligheter för unga människor genom att stödja dem i att skapa gräsrotsinitiativ och ungdomsledda projekt
  • Bemyndiga marginaliserade ungdomar och underrepresenterade ungdomar och förbättra deras förmåga att bli informerade beslutsfattare och förändringsfattare i deras samhällen
  • Öka behovet av medvetenhet om att endast genom transkulturellt samarbete kan vi tillhandahålla en lösning på den globala klimatkrisen
  • Utforska och utveckla NFE-metoder och tekniker
  • Odla lobbying och påverkanskompetens bland unga
  • Förbättra tvärsektoriell innovation och samarbete med unga
EMYS kommer att engagera ungdomar mellan 18 och 35 år, med fokus på marginaliserade grupper som upplever social, politisk och ekonomisk diskriminering och utanförskap. Andra målgrupper inkluderar ungdomsambassadörer, ungdomsarbetare, ungdomsorganisationer/råd/center och ungdomsrörelser, beslutsfattare och offentliga organisationer.